วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ไม่มีหมวดหมู่

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนั้น เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 (5) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและมีคุณสมบัติตามความในมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547 ดังนี้
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
(2) มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล กฎหมาย การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
(3) มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่
2. การเสนอชื่อและการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องให้ครอบคลุมบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ดังนี้
(1) ด้านการศึกษา
(2) ด้านมนุษยศาสตร์
(3) ด้านสังคมศาสตร์
(4) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) ด้านกฎหมาย
(6) ด้านการงบประมาณและการเงิน
(7) ด้านการบริหารงานบุคคล
(8) ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ด้านการศาสนา
(10) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(11) ด้านอื่น ๆ นอกจากข้อ 1 – 10 ได้แก่
(11.1) ด้านการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น
(11.2) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
(11.3) ด้านบริหารธุรกิจ
3. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และวิธีการเสนอชื่อ
3.1 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547

<<อ่านประกาศ>>
<< กำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ >>
<<ใบเสนอชื่อ >>