ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มรภ.เลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. กองพัฒฒนานักศึกษาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด

การประชุม เป็นการบรรยายเรื่องการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566 การบรรยาย เรื่อง การบูรณาการดำเนินงานตามแนวทางดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566

การประชุมจัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi