วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบตามมาตรฐาน CEFR ที่ศูนย์ภาษาจัดขึ้น ดังรายละเอียด
1. การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
นักศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ด้วยชุดฝึกภาษาอังกฤษ English Discoveries Online
2. กำหนดการ
2.1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ประชุมเพื่อรับรหัส และรับฟังวิธีการใช้งานชุดฝึกภาษาอังกฤษ English Discoveries
2.2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองจาก ชุดฝึกภาษาอังกฤษ English Discoveries Online
2.3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากชุดฝึกภาษาอังกฤษ English Discoveries ครั้งที่ 1
2.4 วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากชุดฝึกภาษาอังกฤษ English Discoveries ครั้งที่ 2
2.5 วันที่ 23 กันยายน 2566 ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากชุดฝึกภาษาอังกฤษ English Discoveries ครั้งที่ 3

<<อ่านประกาศ>>