วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดเวทีประกวดเยาวชนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดเวทีประกวดเยาวชนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการสำคัญ (Flagship Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดเวทีประกวดเยาวชนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการสำคัญ (Flagship Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงานต่อ นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิด

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ได้ดำเนินโครงการจัดเวทีประกวดเยาวชนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีความต้องการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up ผ่านกิจกรรม พัฒนาแนวทางการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่อคณะกรรมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up ผ่านกิจกรรมประกวดการแข่งขัน สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชนในพื้นที่ ทำงานประสาน และร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น การจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการจัดเวทีประกวดเยาวชนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up 137 คน ประกอบด้วย นักศึกษา จำนวน 17 ทีม รวม 74 คน อาจารย์ จำนวน 38 ท่าน คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ท่าน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 คน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 4 หน่วยงาน

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi