ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมลงนามบันทึก MOU กับหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดเลย ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมลงนามบันทึก MOU กับหัวหน้าส่วนจังหวัดระดับจังหวัดเลย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด
 
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานทำบันทึกข้อตกลง กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเลย 28 หน่วยงาน และนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อสร้างกระแสการพัฒนาศักยภาพ สร้างเครือข่ายและสนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้าใจ ยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป และการเป็นคนดีของสังคม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi