ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0047/2566 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 6 ร้าน และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโดยการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการเสริมสวย ทำผม บริเวณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารภูคำ ดังนี้
ลำดับที่ 1 นางสาวกัญธิกา กิจกล้า
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระค่าหลักประกันสัญญาและประกันความเสียหาย ในวันทำสัญญาเป็นเงินสด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอย่างเคร่งครัด กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มาดำเนินการทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะยกเลิกผลการคัดเลือก

<<อ่านประกาศ>>