วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนไปต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จำนวนทุน
1.1 คณะครุศาสตร์ 24 ทุน
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ทุน
1.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 ทุน
1.4 คณะวิทยาการจัดการ 10 ทุน
1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ทุน
2. รายละเอียดทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยแบ่งตามสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะ มีรายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ
3. คุณสมบัติของผู้รับทุน
3.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 และ 3 หรือนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ที่เทียบโอนเป็นนักศึกษาปีแรกที่เข้าศึกษา โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง และไม่เคยได้รับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลมาก่อน
3.2 มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.4 มีความประพฤติดีและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และต่อโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล
3.5 ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
3.6 ผู้ขอรับทุน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด – 19 (COVID – 19) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. การสมัคร ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

<<อ่านประกาศ>>