ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มีนาคม 2566 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ซึ่งจะยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ www.lru.ac.th โดยจ่าหน้าซองถึง งานบริหารงานบุคคล (สมัครสอบ) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มีนาคม 2566 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 981 – 2 – 72489 – 3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042 – 835224 – 8 ต่อ 41135 หรือ 41115

<<อ่านประกาศ>>
<< ใบสมัคร>>
<<ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ >>
<< บัตรประจำตัวสอบ>>