ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 45 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจางลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/53323 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ คุณวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยกำหนด
– ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานแสดงระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ในระดับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

คุณวุฒิ

TOEFL IELTS TOEIC หมายเหตุ
PBT CBT IBT
ปริญญาโท 450 100 45 4 500 ผลการสอบไม่เกิน  2  ปี(นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร)
ปริญญาเอก 500 130 55 4.5

550

กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหลักฐานแสดงระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.3.2 ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผู้สมัครสอบยื่นความจำนงขอทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษในวันที่สมัครสอบคัดเลือก (ระหว่างวันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ/เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น)โดยชำระค่าสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ จำนวน 500 บาท
(2) สอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย (โดยนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษไปแสดงต่อศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงมีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ)
(3) ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
(4) ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้องสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน โดยมีผลการสอบทุกด้าน ด้านละไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว ณ ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม 8 ชั้นและทาง www.lru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 042 – 835224 ต่อ 41115 หรือ 42111

<<อ่านประกาศ>>