ไม่มีหมวดหมู่

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) ” 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566  ถึงวันที่  21 มีนาคม 2566 (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

1.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.บก.06 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<