ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่อผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565 กรณีนายจ้างยืนแบบแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนิการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565 กรณีนายจ้างยืนแบบแทนพนักงาน/ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากลิงค์เอกสารแสดงรายชื่อด้ายล่างนี้

คลิกดาวน์โหลด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi