วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมี ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้ผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเปิดรับสมัครสอบ วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังนี้
1. การสมัครสอบ
1.1 สมัครสอบด้วยตนเองทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 19 เมษายน 2566 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครก่อนวันสอบ
1.2 ชำระค่าสมัคร คนละ 500 บาท ในวันและเวลาราชการก่อนวันสอบ ณ งานการเงิน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
1.3 ลิงค์สมัคร https://forms.gle/kSseJNTQb1Y1ZqVg9
2. กำหนดสอบ
ครั้งที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.
3. สถานที่สอบ ห้องเรียนภาษา 303 ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
4. ระเบียบการสอบ
4.1 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้สมัครสอบเป็นชาวต่างชาติ)
4.2 ผู้เข้าสอบต้องแสดงใบเสร็จค่าสมัครสอบ
4.3 ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
4.4 ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบ ไปแล้ว 30 นาที

<<อ่านประกาศ>>