ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษาจัดขึ้น ให้ดำเนินการเข้าสอบในวันที่ 24 และ 31 สิงหาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

<< อ่านประกาศ>>