ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0071/2566 เรื่อง การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล โดยแยกประเภทและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่แนบท้ายประกาศดังนั้น นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัว ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566หรือวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 ณ งานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เวลา 09.00 – 16.30 น. ถ้าพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน มหาวิทยาลัย จะเรียกผู้ที่ได้ลำดับสำรองมารับทุนแทน สำหรับกรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทที่ 2 ให้นักศึกษาชำระเงินสมทบที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566

<<อ่านประกาศ>>