วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานและตำแหน่งที่รับสมัคร
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์กีฬา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
7. นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการจ้างงาน ดังนี้
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 เมษายน 2566 ที่ งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 เมษายน 2566 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ซึ่งจะยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ www.lru.ac.th โดยจ่าหน้าซองถึง งานบริหารงานบุคคล (สมัครสอบ) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000  โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 981 – 2 – 72489 – 3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042 – 835224 – 8 ต่อ 41135 หรือ 41115

<<อ่านประกาศ>>
<< ใบสมัคร>>
<< บัตรประจำตัวผู้สมัครพนักงานราชการ>>