ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ การรายงานตัวให้นำเอกสารและหลักฐานเพื่อทำสัญญาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดังประกาศนี้

<< อ่านประกาศ>>