ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหารร่วมงานวันจักรี 6 เมษายน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 งานวันจักรี 6 เมษายน

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ วาที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส ร่วมวางพานดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 งานวันจักรี 6 เมษายน มีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย

วันจักรี (Chakri Memorial Day) คือ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi