ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย รับการประกันคุณภาพภายนอก ผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก พร้อมคณะกรรมกรบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฝ่ายเกี่ยวข้อง เข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ google Meet

ด้านที่ 1 ผลสัมฤิทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่สนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ข้อมูลผลการดำเนินการที่ดีสอดคล้องกับพันธกิจอัตลักษณ์สถาบันอุดมศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก การมีงานทำของบัณฑิต การศึกษา กรือการประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต

การรับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi