วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อนในบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้

จากเดิม เลขที่ประจำตัวสอบ ๐๓๖ นางสาวศิริพร เนธิบุตร เปลี่ยนเป็น เลขที่ประจำตัวสอบ ๐๓๕ นางสาวศิริพร เนธิบุตร

คลิกอ่านประกาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi