วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ม.ราชภัฏเลย บันทึกตกลงความร่วมมือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กับ CPall

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.ศศิธร กกฝ้าย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมต้อนรับและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ผลิตบัณฑิตให้รอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ผ่านกระบวนการฝึกงานในสถานประกอบการกิจการหรือสหกิจศึกษา เสริมสมรรถนะและทักษะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดย คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เป็นผู้ลงนามร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi