ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงออกประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกคน เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 20.00 น. รายละเอียดดังนี้

<<อ่านประกาศ>>