ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบตามมาตรฐาน CEFR ที่ศูนย์ภาษาจัดขึ้น ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>
<<นศ.รหัส-64-และ-66Tที่ได้รับชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ >>