วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ ถึงวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  (๓ วันทำการ)  ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

(๑) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(๒) โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๑๑๔๓
(๓) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

 

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เว็บไซต์

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

3.แบบรูปรายการงานก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

4.ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<