ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและปรับปรุงลานจัดกิจกรรมและลานวัฒนธรรม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีคัดเลือก

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและปรับปรุงลานจัดกิจกรรมและลานวัฒนธรรม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีคัดเลือก

งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและปรับปรุงลานจัดกิจกรรมและลานวัฒนธรรม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล ได้แก่บริษัท ซีไลน์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 35,378,000.-บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566

 

>>ดูเอกสารประกาศเพิ่มเติม<<