ข่าวประกวดราคา

ยกเลิการจัดซื้อจัดจ้างดดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิการจัดซื้อจัดจ้างดดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

         เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566

>>ดูประกาศเพิ่มเติม<<