วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

จ้างงานงานปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างงานงานปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานงานปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๘,๐๐๐.- บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้

 

๑. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์  inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. มหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

๑.ประกาศประกวดราคาจ้างงานงานปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

๒.เอกสารประกวดราคาจ้างงานงานปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<