ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่อผู้มีสิทธิการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้ประกาศให้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 และมาตรา 16 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยขอให้คณาจารย์ประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยกเว้นผู้ที่มาช่วยราชการ ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อหรือรายชื่อไม่ถูกต้องให้ท่านแจ้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 ถ้าไม่มีท่านใดแจ้งเพิ่มและแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกฯ จะถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<อ่านประกาศ>>
<<รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์>>
<<รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม>>
<<รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ>>
<<รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ>>
<<รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ>>