วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
Latest:
ข่าวรับสมัครงาน

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0204 จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 7 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0204 จำนวน 1 อัตรา
2.2.1. สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษาหลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษาสังคมศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย การสอนวิทยาศาสตร์ พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
2.2.2. สังกัดคณะมนุษยศําสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคมการพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย ศิลปกรรม สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ดนตรี ดิจิตอลอาร์ต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2.2.3. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีอาหาร สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.2.4. สังกัดคณะวิทยํากํารจัดการ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์
2.2.5. สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทํางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 – 16 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลํารําชกําร) ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส ํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารงานบุคคล โทร. 0 –4283–5224 –8 ต่อ 41115 , 42111

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi