วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้วยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 2 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงจันทน์ผา และหอพักชายภูหอ
ดังนั้น เพื่อให้การบริการด้านที่พักแก่นักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 12 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>

<<ใบสมัครและสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา>>