วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ด้วยเงินงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รวบรวมคะแนนสอบแข่งขันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ด้วยเงินงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนด วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ด้วยเงินงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th  ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม