ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับโอน
ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0220 จำนวน 1 อัตรา
2. เงื่อนไขของตำแหน่ง
2.1 ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ
อายุไม่เกิน 50 ปี
2.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
2.3 ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความ ในมาตรา 7 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0220 จำนวน 1 อัตรา
1. สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา สังคมศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย การสอนวิทยาศาสตร์ พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
2. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย ศิลปกรรม สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ดนตรี ดิจิตอลอาร์ต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีอาหาร สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
4. สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านการจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์
5. สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)  ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th

CLICK อ่านประกาศ<<
>>CLICK แบบขอโอนหนังสือยินยอมให้โอน<<

 

 

简体中文Englishไทย