ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.เลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันรที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และมีผู้สมัครตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดั้งนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คชสีห์ เจริญสุข หมายเลข 1

2. นายรังษี ศศิสุวรณณพงศ์ หมายเลข 2

3. ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ หมายเลข 3

วันใช้สิทธิ์เลือกตั้ง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

และวันใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 28-26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. -16.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

ดาวน์โหลดประกาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi