ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 ประกอบกับ ข้อ 5 และข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อหรือลาไปปฏิบัติการวิจัย ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อหรือรายชื่อไม่ถูกต้องให้ท่านแจ้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ภายในวันที่  22 – 23 พฤศจิกายน 2566  ถ้าไม่มีท่านใดแจ้งเพิ่มและแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ จะถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<อ่านประกาศ>>
<<รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกประธานสภาและข้าราชการ>>