ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รวบรวมคะแนนสอบแข่งขันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนด วันเวลา และสถาน

<<อ่านประกาศ>>