วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนั้น เพื่อให้การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 ประกอบกับมาตรา 17 วรรคท้าย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา 17 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศกำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>
<<การเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาฯ>>
<<แบบเสนอชื่อ>>