ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกัยธนาคารออมสิน จัดนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรกฤษ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี 2567 มีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และธนาคารออมสิน ร่วมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มาเป็นกรรมการให้คำแนะนำและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมโครงการย่อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน โดยให้นักศึกษานำองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ไปผนวกกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรชุมชนให้มีศักยภาพ สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาด

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย

ทีมที่ 1 ทีมเชียงคานบ้านฉัน จากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
พื้นที่เป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้าน อำเภอเชียงคาน
ทีมที่ 2 ทีมฮั่นแน่ว จากนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
พื้นที่เป้าหมาย คือ กลุ่มผ้าทอมือกลุ่มแม่บ้านชุมชนจอมมณี
ทีมที่ 3 ทีม High So Prai จากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
พื้นที่เป้าหมาย คือ กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมือง
ทีมที่ 4 ทีมครูเลยอาสาพัฒนาชุมชน จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์
พื้นที่เป้าหมาย คือ กลุ่มน้ำอ้อยโบราณบ้านน้อย
ทีมที่ 5 ทีมภูมิปัญญาผ้านาอ้อ จากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
พื้นที่เป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าหมู่ 2 บ้านนาอ้อ

กิจกรรมจัด ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi