ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย เข้าตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย เข้าตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. มหาวทยาลัยราชภัฏเลยให้การต้อนรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย เข้าตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับทราบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและขอเสนอะแนะ

โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจงหวัดเลย เข้าตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความร่วมมือจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

การรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi