ข่าวกิจกรรม โครงการ

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.เลย ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


วันนี้ (4 ต.ค. 62) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วงรอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ

ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การพัฒนาท้องถิ่น 2.การผลิตและพัฒนาครู 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศ

โดยในช่วงเช้า องคมนตรี ลงพื้นที่ ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาโดยน้อมนำพระบรมราโขบายนำองค์ความรู้ด้านวิชาการไปถ่ายทอดประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย ให้ประชาชนได้รู้จักสิทธิ หน้าที่ ลดพฤติกรรมและความขัดแย้งในชุมชน สร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา พัฒนาเยาวชนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการใหม่

และในช่วงบ่าย องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดเลย รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมรับฟัง

คลิกชมภาพตรวจเยี่ยมนิทรรศการที่ลานวัฒนธรรมนาอ้อ
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4

คลิกชมภาพอธิการบดี มรภ.เลย รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
คลิกชมภาพองคมนตรีบรรยายการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพการศึกษา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi