ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศยกเลิกเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์ในสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอื่นๆ รวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันอยู่แล้ว จึงยกเลิกหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์ในสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สั่งณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi