ข่าวกิจกรรม โครงการ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปรพจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi