ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

<<อ่านประกาศ>>