วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0170 จำนวน 1 อัตรา
เงื่อนไขของตำแหน่ง
– ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อายุไม่เกิน 50 ปี
– เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
– ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
– ไม่มีหนี้ทุนการศึกษาหรือภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
– มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความ ในมาตรา 7 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0170 จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<อ่านประกาศ>>
<<แบบขอโอนมารับราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย>>