วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Latest:
รับรางวัล

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ มรภ.เลย ชนะเลิศแต่งโต๊ะอาหารไทยบุพเฟต์

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชนะเลิศการประกวดศิลปะการตกแต่งโต๊ะวางอาหารไทยบุฟเฟ่ต์ ” Flower Display for Thai Buffet ” ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6 (Tourism and Hotel Management Fair 2019) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์วรากรณ์ ใจน้อย อาจารย์ปรียาพร อมรหิรัญวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดศิลปะการตกแต่งโต๊ะวางอาหารไทยบุฟเฟ่ต์ ครั้งที่ 6 เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดี มี นายศุภกษฎิ์ ต่อฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นางสาวสุภาวิณี แก้วสา นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นายเกียรติศักดิ์ พรมประโคน นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพเข้าพบอธิการ

คลิกชมภาพบรรยากาศรับรางวัล

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi