วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปี 2562 รุ่น 1


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสจตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาตั้งใจเรียนรู้พัฒนาตนเอง เป็นคนดี และวางแผนอาชีพในขณะกำลังศึกษาอยู่

จากนั่นเป็นการบรรยายแผนการเรียนและการลงทะเบียนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบรรยายเรื่อง บทบาทนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา และการบรรยายธรรมะกับวัยเรียน คุณลักษณะบัณฑิตยุค Thailand 4.0 และการแระนำกองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi