ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2562 รุ่น 2


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่น 2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่น 2 มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสจตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ และเป็นคนดีในสังคม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi