ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักและหอพัก

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบ้านพักเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดเข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดบ้านพักข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจึงประกาศบ้านพักว่างและหอพัก ดังนี้
1. บ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง เลขผังที่ 018 บ้านพักเดิม ดร.สุภาวดี สำราญ
ผู้มีสิทธิสมัคร ประกอบด้วย กรณีมีคู่สมรส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ที่มีคู่สมรส มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรบ้านพัก 1 คน ต่อ 1 หลัง กรณีไม่มีคู่สมรส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ให้ยื่นสมัคร
ขอเข้าพักคู่กัน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรบ้านพัก จำนวน 2 คน ขอเข้าพักคู่กันได้ 1 หลัง โดยให้นำหลักฐานมายื่นความประสงค์ขอเข้าพักดังนี้
1. ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองบุตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4. สูติบัตรของบุตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
2. ห้องพักหอกัลปพฤกษ์ จำนวน 3 ห้อง
2.1 ห้องเดิม นางพิทยา อยู่สกุล หมายเลขห้อง 301
2.2 ห้องเดิม นางสาวพัชรีย์ พรรษา หมายเลขห้อง 302
2.3 ห้องเดิม MissTsuneko Matsui หมายเลขห้อง 303
3. ห้องพักหอภูกระดึง จำนวน 3 ห้อง
3.1 ห้องเดิม นายวิชชุพงษ์ วรศาสตร์กุล หมายเลขห้อง 204
3.2 ห้องเดิม นายธนศักดิ์ สากุลลา หมายเลขห้อง 301
3.3 ห้องเดิม นายประเสริฐ ลูกแก้ว หมายเลขห้อง 306
ผู้มีสิทธิสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ที่ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเข้าพักอาศัยได้ที่
ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2562  ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบ้านพักจะพิจารณาจัดให้เข้าพักและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก ต่อไป

>>อ่านประกาศ<<