ข่าวบัณฑิตศึกษาข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2562 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับชุดครุยให้บัณฑิตทราบ ดังนี้
กำหนดรับชุดครุย
– ปริญญาเอก ปริญญาโท บัณฑิต ค.บ. และบัณฑิต วท.บ. สามารถรับชุดครุยได้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันหยุดราชการ และเวลา 16.30 – 20.00 น. ในวันราชการ ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
– บัณฑิต ศศ.บ. บัณฑิต บธ.บ. บัณฑิต รป.บ. บัณฑิต น.บ. บัณฑิต ทล.บ. บัณฑิต ศ.บ.
บัณฑิต นศ.บ. และบัณฑิต ศป.บ. สามารถรับชุดครุยได้ ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทั้งนี้ หากบัณฑิตไม่สามารถเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ หลังจากจองชุดครุยไว้แล้ว ให้บัณฑิตหรือตัวแทนมารับชุดครุยในวันที่มีกำหนดการฝึกซ้อมเท่านั้น หากพ้นกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์รับเงินค่าจองชุดครุยของบัณฑิต

อ่านประกาศ