ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

<<ประกาศรายชื่อ>>