ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา


นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2/2562 ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปฏิบัติดังนี้

  1. นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาได้ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วเท่านั้น
  2. ตัวแทนหมู่เรียนติดต่อขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562
  3. กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ ชัดเจน ด้วยตัวบรรจงโดยเฉพาะสถานภาพ ชื่อ – สกุล วัน เดือน ปีเกิด และวุฒิการศึกษาเดิมสำหรับนักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพ ชั้นยศ หรือ ชื่อ – สกุล ขอให้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนพร้อมกับสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนส่งไปพร้อมกับคำขอสำเร็จการศึกษา
  4. ส่งรูปถ่ายหน้าตรง สวมครุยวิทยฐานะจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามสาขาวิชาที่เรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 แผ่น ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ – สกุล และหมู่เรียนให้ชัดเจน โดยรูปถ่าย ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังนี้ นักศึกษา ชาย – สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ผูกเน็คไทสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(สีเลือดหมู) – สวมเสื้อนอกสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลาย – ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา – สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร นักศึกษาหญิง – สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ติดกระดุมมหาวิทยาลัย – สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร
    1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองว่าเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร
  5. ให้ตัวแทนหมู่เรียนรวบรวมคำร้อง ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 และมารับคำร้องคืนเพื่อนำไปชำระเงินตามวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
  6. การชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต จำนวน 600 บาท ที่งานการเงิน ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562
  7. นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (นักศึกษาตกค้าง) และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน วันออกฝึกประสบการณ์

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi