ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด ครั้งที่ 1/2562

ตามที่ คณะกรรมการบริหารอาคารชุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศห้องพักอาคารชุด ประเภทห้องชุด 2 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง และประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 ณ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นั้น
คณะกรรมการบริหารอาคารชุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 พิจารณาผู้ยื่นความประสงค์เข้าพักอาศัยอาคารชุด แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด(ฉบับที่ 2) แล้ว มีมติดังนี้อนุมัติห้องพักอาคารชุด ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าพักอาศัยอาคารชุด แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด (ฉบับที่ 2) ดังนี้
ลำดับที่ 1 นางสาวศิริสุดา ธนาวาณิชยกุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ คณะครุศาสตร์
ลำดับที่ 2 นางสาวพรชนก บุญลับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย แจ้งยืนยันความประสงค์เข้าพักอาศัยอาคารชุด ตามแบบ 3 และทำสัญญาให้ใช้พื้นที่ห้องพักเพื่อที่อยู่อาศัย ตามแบบ 4 พร้อมชำระเงินค่าประกันของเสียหาย จำนวน 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดต้องเข้าพักอาศัยตั้งแต่ วันที่ 7 – 31 ตุลาคม 2562 หากไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ

<<อ่านประกาศ>>